Projekty unijne

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-B23/12-00 w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 P.P.U. „OLA” Sp. z o.o. zrealizowała projekt „OLA – 2012 wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien PVC”. Przedmiotem inwestycji technologicznej było wdrożenie nowej technologii produkcji okien z tworzywa sztucznego. Przedmiotowa technologia pod nazwą: „Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego i okno z tworzywa sztucznego” została zgłoszona w dniu 5.05.2011 r. do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.394760. W ramach realizacji niniejszego projektu inwestycyjnego zostały również nabyte roboty i materiały budowlane oraz linia technologiczna do produkcji okna z tworzywa sztucznego.
Realizację projektu zakończono 31.03.2014 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.01.02-00-098/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 1 Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 P.P.U. „OLA” Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: „OLA 2008 – szansa rozwoju poprzez informatyzacje i wprowadzenie nowych produktów za pomocą nowoczesnej linii technologicznej w Kaliskach”.
Realizację projektu zakończono 30.06.2009 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr SPOWKP/2.1/3/22/836 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 P.P.U. „OLA” Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: „Doradztwo w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatyczno-technicznych dla producenta okien „Ola””. Wartość całkowita projektu: 135.310,20 PLN. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 45.780,00 PLN.
Realizację projektu zakończono 31.05.2006 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.03.04.00.-22-0366/20-00 w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P.P.U. „OLA” Sp. z o.o. realizowała projekt „OLA 2020- Dotacja na kapitał obrotowy”. Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Wartość projektu197.212,86PLN, wkład Funduszy Europejskich 197.212,86 PLN.